LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(3), artykuł 3, 237-245; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.3

ANALIZA KORELACJI POWIADOMIEŃ ALARMOWYCH W SYSTEMIE RASFF WOBEC ūYWNOŚCI Z KRAJÓW SPOZA EOG I Z KRAJÓW EOG

Marcin Pigłowski

Gdynia Maritime University, Gdynia, Poland

Streszczenie:

Wstęp: System RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), czyli System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach służy do szybkiego wzajemnego informowania się krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) o zagrożeniach w żywności. Podobny przebieg linii trendu powiadomień alarmowych w systemie RASFF w czasie wobec żywności z krajów spoza EOG i z krajów EOG, a także bardzo wysoka wartość współczynnika korelacji Pearsona r (0,96) wskazały na współzależność powiadomień alarmowych z tych dwóch grup krajów. W związku z tym celem artykułu było zbadanie siły korelacji w ramach poszczególnych kategorii produktów i kategorii zagrożeń.

Metody: Dane do badań pochodziły z bazy danych systemu RASFF z lat 1979-2013, obejmując 8175 powiadomień alarmowych, w tym 2540 powiadomień wobec żywności z krajów spoza EOG i 5635 powiadomień wobec żywności z krajów EOG. W ramach każdej kategorii produktów i kategorii zagrożeń badano, czy istniała korelacja (tzn. wartość statystyki obliczonej t przewyższyła wartość statystyki krytycznej t0,05;n-2), a następnie obliczano wartość współczynnika korelacji Pearsona  r.

Wyniki: Wartość współczynnika korelacji Pearsona r wskazała na występowanie bardzo wysokiej korelacji w kategorii produktów "Zioła i przyprawy korzenne" (0,98), a wysEOG, system RASFF, powiadomienia alarmowe, kategorie produktów, kategorie zagrożeń, analiza korelacjiokiej korelacji w następujących kategoriach: "Małże i produkty pochodne" (0,70), "Żywność dietetyczna, suplementy diety, żywność wzbogacona" (0,86), "Ryby i produkty rybne" (0,79), "Materiały do kontaktu żywnością" (0,89), "Owoce i warzywa" (0,88) oraz "Mięso i produkty mięsne (z wyjątkiem drobiu)" (0,72). Natomiast w przypadku kategorii zagrożeń korelacja bardzo wysoka wystąpiła w kategorii "Dodatki do żywności i środki aromatyzujące" (0,93) oraz "Promieniowanie" (0,94), a korelacja wysoka w przypadku "Składu" (0,89), "Ciał obcych" (0,88), "Metali ciężkich" (0,80), "Mykotoksyn" (0,81) oraz "Mikroorganizmów patogennych" (0,72).

Wnioski: Wyniki badań wskazały na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi przez organy kontroli granicznej EOG na m.in. importowaną żywność pochodzenia morskiego, zioła i przyprawy i owoce oraz obecne w nich metale ciężkie, mikroorganizmy patogenne i mykotoksyny. Należałoby także skrócić łańcuch dostaw i/lub ograniczyć import niektórych surowców i produktów, kierując uwagę konsumentów na żywność produkowaną przede wszystkim na terenie EOG.

Słowa kluczowe: EEA, RASFF, alert notifications, products categories, hazards categories, correlation analysis
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pigłowski, Marcin. "The correlation analysis of alert notifications in the rasff to food from the non-eea countries and from the eea countries." Logforum 11.3 (2015): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.3
APA Marcin Pigłowski (2015). The correlation analysis of alert notifications in the rasff to food from the non-eea countries and from the eea countries. Logforum 11 (3), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.3
ISO 690 PIGłOWSKI, Marcin. The correlation analysis of alert notifications in the rasff to food from the non-eea countries and from the eea countries. Logforum, 2015, 11.3: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.3