LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(2), artykuł 4, 161-169; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.4

RANKING CZYNNIKÓW INTEGRACJI W ŁAŃCUCHACH LOGISTYCZNYCH TYPU FORWARD I BACKWARD - REKOMENDACJE Z BADAŃ

Bernd Hentschel1, Roman Domański2, Michał Adamczak2, Piotr Cyplik2, Łukasz Hadaś2, Martyna Kupczyk2, Żaneta Pruska2

1)BERLINOXX Projektzentrum Logistiknetzwerke, Germany
2
)Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Trendy integracyjne są jedną z głównych determinant rozwoju współczesnej logistyki. Obecnie po fazie zainteresowania łańcuchami dostaw realizującymi jedynie przepływy jednokierunkowe, nadeszła era łańcuchów dwukierunkowych typu forward i backward, realizujących jednocześnie przepływy w przód i w tył. Możliwość różnorodnej konfiguracji ogniw w takich łańcuchach dostaw wymaga zidentyfikowania czynników integracji oraz ustalenia ich stopnia oddziaływania na wyniki łańcucha dostaw. Doświadczenia nauki i praktyki łańcuchów dostaw zwracają uwagę na pilną potrzebę poznania uwarunkowań integracji w łańcuchach działających dwukierunkowo.

Metody: Prace związane z modelowaniem i realizacją eksperymentów symulacyjnych zjawiska integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward przeprowadzono w środowisku iGrafx Process 2013 for Six Sigma. Uzyskany w ich trakcie materiał empiryczny poddano następnie obróbce statystycznej w pakiecie Minitab 17. Identyfikacja istotności różnic wyników została dokonana w oparciu o analizę wariancji ANOVA. Dopełnieniem analizy wariancji jest analiza wartości różnic w postaci średnich bezwzględnych. Podstawę oceny integracji łańcucha dostaw typu forward i backward stanowią następujące miary: cashflow, rentowność i poziom obsługi klienta.

Wyniki: Przeprowadzono 8 192 eksperymenty symulacyjne dla 6 czynników integracji: dostępność surowca wtórnego, planowanie produkcji, zarządzanie zapasami, integracja działań transportowych, unifikacja opakowań i optymalizacja przepływu materiałowego. W oparciu o wyniki analiz istotności i wartości różnic otrzymano wyniki wpływu danego czynnika integracji na wyniki globalne łańcucha dostaw typu forward i backward. Posłużyły one do stworzenia rankingu czynników integrac ji. Głównymi czynnikami kształtującymi postać integracji łańcuchów dwukierunkowych są w kolejności: zarządzanie zapasami, planowanie produkcji oraz dostępność surowców wtórnych.

Wnioski: Integracja oferuje nowe możliwości stąd jest to obiecująca opcja działania. W skomplikowanych i złożonych realiach logistycznych coraz trudniej ekonomicznie funkcjonować bez podejmowania form bliższej współpracy i zacieśniania tych więzi, czasami jest to wręcz niemożliwe. Rosnąca popularność łańcuchów dwukierunkowych otwiera nowe wymiary możliwości współpracy. Jednak nauce i praktyce potrzeba wiarygodnych informacji ilościowych na temat świadomego kreowania zjawiska integracji w łańcuchach logistycznych. Takie narzędzie może stanowić rekomendowana w artykule lista (ranking) czynników integracji w perspektywie trzech miar oceny globalnego stopnia funkcjonowania łańcucha dostaw.

 
Słowa kluczowe: ranking czynników integracji, modelowanie i symulacja łańcucha dostaw, miary łańcucha dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hentschel, Bernd, et al. "Ranking of integration factors within supply chains of forward and backward types - recommendations from researches." Logforum 11.2 (2015): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.4
APA Bernd Hentschel, Roman Domański, Michał Adamczak, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś, Martyna Kupczyk, Żaneta Pruska (2015). Ranking of integration factors within supply chains of forward and backward types - recommendations from researches. Logforum 11 (2), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.4
ISO 690 HENTSCHEL, Bernd, et al. Ranking of integration factors within supply chains of forward and backward types - recommendations from researches. Logforum, 2015, 11.2: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.4