LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(1), artykuł 4, 41-50; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.4

ROLA CIąGłEGO DOSKONALENIA NARZęDZI BUDOWANIA RELACJI W łAńCUCHU DOSTAW

Maciej Urbaniak

The Lodz University, Lodz, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Celem artykułu jest określenie znaczenia systemowego zarządzania jakością oraz środowiskiem, a także narzędzi doskonalenia operacyjnego (takich jak TPS, Six Sigma, czy Lean Management) w budowaniu partnerskich relacji w łańcuchu dostaw.

Metody: W artykule przeanalizowano wyniki badań ankietowych oraz wymagania stawiane dostawcom w zakresie wdrażania elementów systemowego zarządzania jakością oraz środowiskiem, a także zalecenia stawiane im w zakresie wdrażania narzędzi doskonalenia procesów (takich jak elementy TPS, koncepcja Lean Management, czy metodyki Six Sigma).

Wyniki: Przedstawione wyniki badań ankietowych przedsiębiorstw działających w Polsce analiz na zaprezentowanych przykładach wskazują, iż przedsiębiorstwa definiują wobec dostawców często bardzo zindywidualizowane oczekiwania poprzez szczegółowe specyfikacje określające wymagania dotyczące zapewnienie jakości, podwyższaniem sprawności (np. skracanie cykli realizacji), efektywności (obniżaniem kosztów), bezpieczeństwa, zmniejszania uciążliwości dla środowiska.

Wnioski: Na skuteczność podejmowanych działań w zakresie doskonalenia jakości procesów i produktów poprzez budowanie relacji z dostawcami zależy w dużej mierze od udzielonego im wsparcia. W tym celu wiele przedsiębiorstw będących nabywcami wprowadza specjalne programy rozwoju dostawców.

Słowa kluczowe: relacje z dostawcami, systemowe zarządzanie jakością i środowiskiem, narzędzia doskonalenia operacyjnego procesów, TPS, Lean Management, Six Sigma
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Urbaniak, Maciej. "The role of the continuous improvement tools of processes in building relationships in supply chain." Logforum 11.1 (2015): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.4
APA Maciej Urbaniak (2015). The role of the continuous improvement tools of processes in building relationships in supply chain. Logforum 11 (1), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.4
ISO 690 URBANIAK, Maciej. The role of the continuous improvement tools of processes in building relationships in supply chain. Logforum, 2015, 11.1: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.4