LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(1), artykuł 10, 109-117; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.10

BLISKOŚĆ MIĘDZYORGANIZACYJNA W KONTEKŚCIE LOGISTYKI - WYZWANIA BADAWCZE

Patrycja Klimas, Sebastian Twaróg

University of Economics in Katowice, Katowice, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Jednym z głównych obszarów badań współczesnej nauki o zarządzaniu są sieci międzyorganizacyjne (w tym łańcuchy dostaw) oraz zachodzące w ich ramach procesy współdziałania zmierzające do poprawy sprawności ich funkcjonowania. Podstawowym czynnikiem sprawności łańcucha dostaw jest logistyka. Możliwym i stosunkowo nowym kierunkiem badań w obszarze sprawności procesów współdziałania międzyorganizacyjnego jest hipoteza bliskości rozpatrywana w pięciu wymiarach (geograficznym, organizacyjnym, społecznym, poznawczym oraz instytucjonalnym). W opinii autorów brakuje jednak badań prowadzonych w kontekście łańcuchów dostaw przyjmujących logistyczny punkt widzenia. W tym obszarze hipoteza bliskości wciąż stanowi swoiste novum. Dlatego też, w artykule przybliżono koncepcję bliskości z perspektywy nauk o zarządzaniu, przedstawiono przegląd dotychczasowych badań wiążących bliskość międzyorganizacyjną z łańcuchami dostaw z punktu widzenia logistyki oraz nakreślono możliwe kierunki dalszych badań.

Metody: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dotychczasowego dorobku teoretycznego oraz empirycznego nad bliskością międzyorganizacyjną w logistyce ze wskazaniem aktualnych wyzwań badawczych w tym obszarze. Dla realizacji tak skonstruowanego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury.

Wyniki: Stan wiedzy dotyczący znaczenia bliskości międzyorganizacyjnej dla sprawnego funkcjonowania łańcuchów dostaw jest dość skromny, a dotychczasowe badania empiryczne są fragmentaryczne i nie są wolne od ograniczeń koncepcyjno-metodycznych. Dodatkowym uzasadnieniem potrzeby dalszej i głębszej eksploracji naukowej są zidentyfikowane w artykule luki badawcze. Zdaniem autorów przyszłe badania empiryczne powinny służyć: (1) ujednoliceniu oraz aktualizacji wykorzystywanych podejść koncepcyjno-metodycznych w badaniach nad bliskością w łańcuchach dostaw, (2) testowaniu postulatów teoretycznych wskazujących na znaczenie bliskości dla funkcjonowania łańcuchów dostaw z uwzględnieniem znaczącej heterogeniczności tej formy współdziałania międzyorganizacyjnego, a także (3) rozpoznaniu roli bliskości międzyorganizacyjnej dla praktyk zarządzania łańcuchami dostaw oraz dla realizacji integracyjnej funkcji logistyki.

Wnioski: W literaturze widoczny jest deficyt badań naukowych (teoretycznych oraz empirycznych) zawężających rozważania nad znaczeniem hipotezy bliskości do sprawności funkcjonowania łańcuchów dostaw. Co więcej, w istniejącym dorobku naukowym łączącym dorobek logistyki (sprawność łańcuchów dostaw) oraz geografii ekonomicznej (hipoteza bliskości) występują interesujące luki poznawcze, których zapełnienie powinno przyczynić się do głębszego zrozumienia sprawności łańcuchów dostaw - co będzie przedmiotem dalszych badań autorów.

Słowa kluczowe: bliskość międzyorganizacyjna, łańcuch dostaw, logistyka
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 10 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Klimas, Patrycja, and Sebastian Twaróg. "Inter-organizational proximity in the context of logistics – research challenges ." Logforum 11.1 (2015): 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.10
APA Patrycja Klimas, Sebastian Twaróg (2015). Inter-organizational proximity in the context of logistics – research challenges . Logforum 11 (1), 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.10
ISO 690 KLIMAS, Patrycja, TWARãG, Sebastian. Inter-organizational proximity in the context of logistics – research challenges . Logforum, 2015, 11.1: 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.1.10