LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2014. 10(4), artykuł 8, 445-453;

KOMPETENCJE ICT W SZKOLENIACH LOGISTYCZNYCH - SPOJRZENIE MIĘDZYNARODOWE

Lorenzo Mizzau, Rossella Brindani, Michał Adamczak, Piotr Cyplik

Department of Management Ca' Foscari University Venice, Italy, Centro Servizi PMI, Italy, Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Wymagania stawiane przez współczesną gospodarkę pracownikom dotyczące ciągłego rozwoju kompetencji zawodowych jak również konieczności przekwalifikowania się w sytuacji zagrożenia bezrobociem strukturalnym wymagają uczenia się przez całe życie. To z kolei w dobie ciągle rosnącego zainteresowania technologiami informacyjnymi (ICT) nakazuje się zastanowić jakimi kompetencjami powinni dysponować trenerzy i szkoleniowcy z obszaru logistyki aby skutecznie dokształcać kadry niezbędne europejskiej gospodarce.

Metody: Badania poziomu kompetencji wymaganego w realizacji szkoleń z wykorzystaniem narzędzi ICT przeprowadzono wśród doświadczonych praktyków (trenerów i szkoleniowców) z Niemiec, Włoch i Polski. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety udostępnianego za pośrednictwem strony internetowej projektu. Zebrane dane w formie elektronicznej poddano analizie statystycznej przy wykorzystaniu narzędzi statystyki opisowej.  

Wyniki: Respondenci ze wszy kich krajów zgodnie wskazują, że kompetencje ICT trenerów i szkoleniowców powinny być najczęściej na poziomie stosować. Różnice dostrzec może jednak w szczegółowej analizie wymaganego poziomu dla poszczególnych kompetencji.

Wnioski: Różnic w wynikach pochodzących z poszczególnych krajów w określaniu, jakie kompetencje ICT są wymagane na najwyższym poziomie należy upatrywać w roli, jaką mają spełnić narzędzia ICT w szkoleniach zawodowych w obszarze logistyki. Respondenci z Niemiec i Polski skupiają się, na jakości materiałów szkoleniowych oraz sposobie ich dostarczania. Włoscy szkoleniowcy wskazują, że najistotniejsze jest wykorzystanie narzędzi wspomagających wzajemną komunikację i współpracę z uczestnikami szkoleń.

Słowa kluczowe: ICT, e-learning, uczenie przez całe życie, poziom kompetencji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Mizzau, Lorenzo, et al. "ICT COMPETENCIES IN LOGISTICS TRAINING - INTERNATIONAL VIEW." Logforum 10.4 (2014): 8.
APA Lorenzo Mizzau, Rossella Brindani, Michał Adamczak, Piotr Cyplik (2014). ICT COMPETENCIES IN LOGISTICS TRAINING - INTERNATIONAL VIEW. Logforum 10 (4), 8.
ISO 690 MIZZAU, Lorenzo, et al. ICT COMPETENCIES IN LOGISTICS TRAINING - INTERNATIONAL VIEW. Logforum, 2014, 10.4: 8.