LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2014. 10(4), artykuł 7, 433-443;

ZARZĄDZANIE ZWROTAMI W BRANūY ODZIEūOWEJ W POLSCE

Anna Maria Jeszka

Poznan University of Economics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Celem niniejszego studium było zdefiniowanie na podstawie literatury głównych czynników (zewnętrznych i organizacyjnych) i sprawdzenie, które z nich wpływają na efektywność zarządzania procesem zwrotów produktów oraz oszczędności, które z tego tytułu można uzyskać.  Zaproponowano model koncepcyjny, który wiąże korelacyjnie wyniki zarządzania procesem zwrotów produktów oraz oszczędności z wyłonionymi na podstawie literatury głównymi determinantami. Następnie w fazie operacjonalizacji modelu – zdefiniowano zmienne objaśniające i zmiennych objaśniane w postaci konstruktów.  Dokonano pomiaru poszczególnych konstruktów zgodnie z przyjętym modelem na podstawie wywiadów standaryzowanych.

Materiał i metody: Teoretycy zarządzania podejmują próby uchwycenia zależności pomiędzy wpływem określonych czynników na wybrane wskaźniki odzwierciedlające miary efektywności prowadzonej działalności lub w węższym ujęciu – określonego obszaru tejże działalności.  Na wyniki zarządzania procesem zwrotów produktów i oszczędności w tym zakresie wpływ mają określone i opisane w literaturze determinanty, w modelu ujęto: zewnętrzne czynniki tj. współpraca detalisty z operatorem logistycznym i dostawcą oraz wymiana informacji w łańcuchu dostaw,  zachowania organizacyjne (doświadczenie pracowników,) oraz czynniki organizacyjne tzn. związane z przepływem informacji system IT. Planowaną reprezentatywną próbę sieci handlowych ze względów finansowych oraz organizacyjnych ograniczono do województwa Wielkopolskiego i Lubuskiego. Ostatecznie analizie poddano 105 wywiadów.

Wyniki: Studia w zakresie czynników mających wpływ na efektywność zarządzania procesem zwrotów produktów i oszczędności wynikających z polityki zarządzania zwrotami nie były dotąd przeprowadzane w Polsce. Przeprowadzone studium wnosi wkład w rozwijający się nurt badań nad logistyką zwrotów i podkreśla rolę detalistów oraz współpracy w łańcuchu dostaw w tym zakresie. Na podstawie wyników w badanej próbie potwierdziły się przypuszczenia na temat możliwych potencjalnych oszczędności uzyskiwanych dzięki odpowiednio prowadzonej przez korporacje handlowe polityce w zakresie logistyki zwrotów. Występuje także zależność między współpracą detalisty z operatorami logistycznymi i dostawcą a możliwością uzyskania oszczędności.

Słowa kluczowe: zarządzanie logistyczne, łańcuch dostaw, obsługa zwrotów, detaliści, logistyka zwrotna
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Jeszka, Anna Maria. "PRODUCT RETURNS MANAGEMENT IN THE CLOTHING INDUSTRY IN POLAND." Logforum 10.4 (2014): 7.
APA Anna Maria Jeszka (2014). PRODUCT RETURNS MANAGEMENT IN THE CLOTHING INDUSTRY IN POLAND. Logforum 10 (4), 7.
ISO 690 JESZKA, Anna Maria. PRODUCT RETURNS MANAGEMENT IN THE CLOTHING INDUSTRY IN POLAND. Logforum, 2014, 10.4: 7.