LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2014. 10(4), artykuł 1, 371-382;

TRANSPORT INTERMODALNY W EUROPIE - INNOWACYJNE SZANSE JEGO ROZWOJU

Norbert Wagener

Wagener & Herbst Management Consultants GmbH, Potsdam, Germany

Streszczenie:

Wstęp: Wolumen przewozów towarowych liczony w tono-km wzrośnie w krajach OECD do roku 2050 w porównaniu do roku 2010 od 150 do 230%. Pomimo tego, że Unia Europejska dąży do tego, aby 30% transportu drogowego, realizowanego na dystansach dłuższych niż 300 km, przesunąć do roku 2030 do strefy transportu kolejowego i morskiego, najnowsze trendy rozwojowe w tym zakresie wskazują raczej na stabilny rozkład statystyczny udziału transportu drogowego w całym wolumenie przewozów towarowych, kształtujący się na poziomie 75%. Konwencjonalny transport intermodalny w obrębie najważniejszych, europejskich ciągów komunikacyjnych wskazuje w ostatnich latach na jego stały, aczkolwiek ograniczony w swej dynamice wzrost. Z tego też względu istnieje konieczność opracowania nowych, innowacyjnych koncepcji rozwiązań w sferze transportu intermodalnego, skutkującego przeniesieniem możliwie dużego wolumenu towarów z transportu drogowego na transport kolejowy.

Metody: W artykule zdefiniowano warianty rozwiązań dla transportu intermodalnego oraz przeanalizowano w oparciu o istniejące statystyczne źródła i bazy danych trendy rozwojowe w zakresie transportu kombinowanego w Niemczech i w Polsce.  Na bazie zrealizowanych w ramach najnowszych, istotnych dla istoty badań projektów (RETRACK, SCANDRIA, Rail Baltica) oraz w oparciu o własne rozpoznanie rynku określono innowacyjne koncepcje rozwoju transportu intermodalnego. 

Wyniki: Przedmiotowa analiza prowadzi do konstatacji, że nowe, innowacyjne koncepcje w zakresie transportu intermodalnego dotyczą zarówno nowych form organizacyjnych, zastosowania nowoczesnych technologii, jak również wytyczenia nowych korytarzy transportowych. Przedstawiono i poddano dyskusji trzy opisane w artykule, innowacyjne rozwiązania dla potrzeb realizacji przełożenia w ramach transportu intermodalnego przepływu towarów z drogi na szyny, które to rozwiązania będą wspierały rozwój przez spedytorów morskich multimodalnego transportu na ciągach komunikacyjnych od portów w głąb kontynentu, ponadto powstawanie innowacyjnych technologii w zakresie przeładunku naczep siodłowych, nieprzystosowanych do przeładunku przy pomocą dźwigów i suwnic, jak również do wytyczania korytarzy transportowych dla realizacji transportów intermodalnych na obszarze sieci TEN -T i korytarza Europa - Azja.

Wnioski: Większa dynamika wzrostu w zakresie przekładania punktu ciężkości z transportu drogowego na transport kolejowy za sprawą komunikacji intermodalnej wymaga wdrożenia nowych, innowacyjnych koncepcji, które wyjdą poza przyjęte i stosowane w Europie zachodniej, tradycyjne rozwiązania w zakresie tradycyjnego transportu kombinowanego.            W artykule przedstawiono trzy wybrane, innowacyjne koncepcje tego typu rozwiązań. Wskazano na konieczność kontynuacji badań, szczególnie w zakresie nie tylko pogłębionej, jednostkowej oraz ogólnoekonomicznej oceny zaproponowanych rozwiązań, ale również pod względem skuteczności przedsięwzięć, realizowanych przez poszczególne państwa w ramach kształtowania określonej polityki transportowej.

Słowa kluczowe: transport intermodalny, transport multimodalny, transport kombinowany, korytarz transportowy, transport kontenerowy, naczepy siodłowe bez możliwości przeładunku przy pomocy urządzeń dźwigowych, innowacje
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Wagener, Norbert. "INTERMODAL TRANSPORT IN EUROPE - OPPORTUNITIES THROUGH INNOVATION." Logforum 10.4 (2014): 1.
APA Norbert Wagener (2014). INTERMODAL TRANSPORT IN EUROPE - OPPORTUNITIES THROUGH INNOVATION. Logforum 10 (4), 1.
ISO 690 WAGENER, Norbert. INTERMODAL TRANSPORT IN EUROPE - OPPORTUNITIES THROUGH INNOVATION. Logforum, 2014, 10.4: 1.