LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2014. 10(3), artykuł 8, 319-330;

DETALICZNE ŁAŃCUCHY DOSTAW ORAZ EFEKTYWNOŚĆ HADLU DETALICZNEGO

Zdenko Segetlija, Davor Dujak

Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Osijek, Croatia

Streszczenie:

Wstęp: W obecnych czasach najistotniejszą częścią łańcuchów dostaw (szczególnie w niektórych branżach, np. spożywczej) jest jego część detaliczna. Dlatego w prezentowanej pracy, uwaga skupiona została na analizie łańcuchów dostaw detalicznych. Celem pracy jest zaproponowanie nowego wskaźnika efektywności handlu detalicznego w odniesieniu do krajowej ekonomii. Wskaźnik ten mógłby być wykorzystywany uzupełniająco do stosowanych analiz. Duże systemy marketingowe oraz łańcuchy dostaw detalicznych stanowią wyzwania dla producentów, posiadając istotną przewagę rynkową w dowolności wyboru dostawców produktów.

Metody: Poddano analizie koncepcje dotyczące detalicznych łańcuchów dostaw na podstawie dostępnej literatury. Dostępne dane źródłowe dotyczące 10 największych sieci detalicznych w sektorze spożywczym zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej wraz z podaniem komentarzy dotyczących ich logistyki i rozwoju łańcucha dostaw. Przeanalizowano efektywność handlu detalicznego w wybranych krajach przy zastosowaniu następujących wskaźników: obrót na jednostkę powierzchni sprzedażnej oraz obrót na jednego pracownika w handlu detalicznym. Wskaźniki te zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej oraz graficznej dla wybranych krajów europejskich. 

Wyniki: Przeprowadzona analiza pozwoliła na wnioski, że efektywność handlu detalicznego, mierzona jako zrealizowany obrót na 1 zatrudnionego oraz na jednostkę powierzchni sprzedażnej, jest różna w poszczególnych analizowanych krajach. Nie jednak zauważono różnic pomiędzy krajami rozwijającymi się a krajami wysokorozwiniętymi. Niemniej, analiza efektywności handlu detalicznego w całości gospodarki analizowanych krajów wykazała różnice pomiędzy krajami rozwijającymi się a krajami wysokorozwiniętymi.

Wnioski: W celu oceny efektywności handlu detalicznego całej gospodarki w poszczególnym kraju, byłoby niezbędnym uwzględnienie również stosunku osiągniętego produktu krajowego brutto (GDP) oraz obrotu detalicznego w danym kraju. Propozycja taka jest istotna, ponieważ umożliwia wzbogacenie informacji wykorzystywanych do analizy efektywności handlu detalicznego. Dalsze badania należałoby kontynuować w kierunku analizy takiego szerszego rozumienie efektywności handlu detalicznego, co jest szczególnie istotne dla krajów słabiej rozwiniętych (krajów w okresie transformacji).

Słowa kluczowe: handel detaliczny, łańcuch detaliczny, łańcuch dostaw, efektywność handle detalicznego.
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Segetlija, Zdenko, and Davor Dujak. "Retail supply chains and efficiency of retail trade." Logforum 10.3 (2014): 8.
APA Zdenko Segetlija, Davor Dujak (2014). Retail supply chains and efficiency of retail trade. Logforum 10 (3), 8.
ISO 690 SEGETLIJA, Zdenko, DUJAK, Davor. Retail supply chains and efficiency of retail trade. Logforum, 2014, 10.3: 8.