LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2014. 10(3), artykuł 6, 295-304;

ZARZĄDZANIE ZWROTAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Anna Maria Jeszka

Poznan University of Economics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Celem eksploracyjnych badań empirycznych była ocena poziomu współpracy w zakresie logistyki zawrotów wybranych sieci handlowych z operatorem logistycznym i dostawcami, ocena i diagnoza wpływu sposobu postępowania z towarem zwróconym na relacje z klientami, ograniczanie kosztów, odzyskiwanie wartości, zmniejszenie zapasów, zwiększenie rentowności oraz rozpoznanie w jakim stopniu operatorzy logistyczni uczestniczą w obsłudze zwrotów analizowanych sieci handlowych.

Metody: Na podstawie literatury i doświadczeń naukowców z krajów rozwiniętych sformułowano formularz ankiety a następie przeprowadzono badania empiryczne na wybranych sieciach handlowych na terenie dwóch województw w Polsce. Przeprowadzono badania opinii sprzedawców w wybranych sieciach handlowych branży odzieżowej. Zebrano i ostatecznie poddano analizie 105 wywiadów.

Wyniki: Ocenie poddano różne aspekty współpracy z dostawcami i operatorami logistycznymi w zakresie obsługi zwrotów towarów. Większość wskaźników współpracy zostało ocenionych dobrze. Sprzedawcy źle ocenili wzajemny dostęp do bazy danych, wykorzystywania danych dotyczących zapasów przez Internet oraz dostęp do informacji z magazynu. W przypadku badanych sklepów w zakresie logistyki zwrotnej część działań jest zlecanych na zewnątrz tj. pozyskiwanie produktów od użytkowników, logistyka i transport produktów zwróconych zazwyczaj należy do operatora. Kontrola, sortowanie, kwalifikacja, naprawa oraz sprzedaż odnowionych produktów zazwyczaj są realizowane w ramach badanych korporacji handlowych.

Wnioski i podsumowanie:  Przeprowadzone badania pokazują, że  sieci wypracowały bardzo dobre programy obsługi zwrotów w łańcuchu dostaw. Dowodem są opisane i wysoko ocenione wskaźniki współpracy, jedynie  w kwestii wymiany informacji jest wiele miejsca na poprawę wyników. Sprzedawcy ocenili wpływ korporacyjnego know-how w zakresie obsługi zwrotów na relacje z klientami, ograniczanie kosztów, odzyskiwanie wartości, zmniejszenie zapasów, zwiększenie rentowności, z czego najistotniejszy okazał się wpływ na poprawę relacji z klientami..

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, współpraca, efektywność zarządzania zwrotami produktów
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Jeszka, Anna Maria. "Returns management in the supply chain." Logforum 10.3 (2014): 6.
APA Anna Maria Jeszka (2014). Returns management in the supply chain. Logforum 10 (3), 6.
ISO 690 JESZKA, Anna Maria. Returns management in the supply chain. Logforum, 2014, 10.3: 6.