LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2014. 10(3), artykuł 5, 285-293;

LEAN JAKO SPOSÓB NA POPRAWĘ PROCESU REMANU-FACTURINGU

Paulina Golińska

Poznan University of Technology, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Lean production jest powszechnie wykorzystywaną koncepcją zarządzania, która pomaga przedsiębiorstwom dostarczać wartość dla klientów i redukować koszty. Obecnie budzi ona coraz większe zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw zajmujących się remanufacturingiem (fabryczną regeneracją). W tym artykule przyjęto założenie, że proces remanufacturingu będzie miał wyższy poziom zrównoważonego wykorzystania zasobów jeżeli nie będzie w nim marnotrawstwa. Wdrożenie zasad i narzędzi lean production w procesie remanufacturingu może przynieść znaczne korzyści, równocześnie napotyka jednak wiele przeszkód, które zostały zidentyfikowane w tym artykule.
Metody: Przeprowadzono badania literaturowe, w tym celu przeszukano bazy Scopus, Science Direct and Business Source Premier databases dla kryterium "lean remanufacturing". Na podstawie analizy literaturowej dokonano identyfikacji problemów lean remanufacturing. Stworzone zostały ramy teoretyczne dla oceny procesu remanufacuringu z perspektywy zrównoważonego wykorzystania zasobów. Następnie dokonano analizy studiów przypadku, w celu identyfikacji poziomu szczupłości dla wybranych przykładów procesu remanufacturingu. Kolejnym krokiem badań była identyfikacja marnotrawstwa w celu wskazania obszarów kluczowych dla podniesienia poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów w procesie remanufacturingu.
Wyniki: W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania na temat problemu oraz zdobyte doświadczenia praktyczne. Autorka omawia problemy lean remanufacturing. Analiza studiów przypadku została zrealizowana pod kątem oceny poziomu szczupłości procesu oraz identyfikacji obszarów wymagających usprawnień. Wyniki omówiono w kontekście wcześniejszych wniosków ze studiów literaturowych.
Wnioski: Proces remanufacturingu jest znacznie bardziej skomplikowany niż proces produkcji pierwotnej dla analogicznego produktu, Wdrożenia zasad i narzędzi lean production do procesu remanufacturingu jest na niższym poziomie niż w przypadku tradycyjnego wytwarzania. Jednak istnieją przykłady pochodzące z praktyki jak również studia teoretyczne dostarczające dowodów, że mimo licznych problemów i ograniczeń wdrażanie narzędzi lean może przynieść pozytywne efekty Równocześnie istotne jest rozróżnienie lean remanufacturing na poziomie strategicznym i operacyjnym. Z perspektywy zrównoważonego wykorzystania zasobów bardziej odpowiednie wydaje się zastosowanie narzędzi i metod lean production na poziomie operacyjnym.

Słowa kluczowe: proces remanufacturingu, zrównoważone wykorzystanie zasobów (sustainability), lean production, eliminacja marnotrawstwa.
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Golińska, Paulina. "The lean approach for improvement of the sustainability of a remanufacturing process." Logforum 10.3 (2014): 5.
APA Paulina Golińska (2014). The lean approach for improvement of the sustainability of a remanufacturing process. Logforum 10 (3), 5.
ISO 690 GOLIńSKA, Paulina. The lean approach for improvement of the sustainability of a remanufacturing process. Logforum, 2014, 10.3: 5.