LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2014. 10(3), artykuł 3, 263-272;

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ

Józef Frąś1, Paweł Romanow2

1) Poznan University of Technology,
2
) Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Podstawowym zagadnieniem w eksploatacji maszyn i urządzeń, które stanowi przedmiot rozważań teoretycznych jak i badań empirycznych jest zapewnienie ich wysokiej niezawodności i trwałości poprzez jakościową obsługę potransakcyjną. Jakość serwisu można osiągnąć poprzez planowe działania obsługowe wsparte technika komputerową. W artykule zaprezentowana została koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania logistyką eksploatacji maszyn i urządzeń, szczególnie stacjonarnych urządzeń transportowych. Na wstępie zaprezentowano znaczenie i istotę systemów transportu technologicznego i magazynowego współczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, następnie określono cel i metodę badań. Zasadniczą część opracowania stanowi opis koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania logistyką eksploatacji stacjonarnych urządzeń transportowych. Zaprezentowano efekty wdrożenia i funkcjonowania systemu. Wyniki przedstawiono w formie opisowej i graficznej.
Metody: Celem opracowania jest zaprezentowanie koncepcji wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania logistyką eksploatacji stacjonarnych urządzeń transportowych, poprzez połączenie procesów planowania, rejestrowania zdarzeń serwisowych, gospodarki magazynowej w zakresie części zamiennych, rachunku i ewidencji kosztów działań serwisowych. W artykule przedstawiono analizę i ocenę metodą burzy mózgów nowego podejścia do zarządzania logistyką eksploatacji stacjonarnych urządzeń transportowych, uwzględniając specyficzne warunki ich eksploatacji i prowadzenia prac serwisowych, które mają istotny wpływ na czas i miejsce powstawania kosztów prac serwisowych. Opracowany system wdrożono w praktyce gospodarczej. Dokonano też oceny jego funkcjonalności oraz efektywności, jako nowego informatycznego narzędzia wspierającego proces zarządzania logistyką eksploatacji.
Wyniki i wnioski: Opracowanie prezentuje nowa koncepcję zintegrowanego systemu zarządzania logistyką eksploatacji stacjonarnych urządzeń transportowych. Zidentyfikowane zostały specyficzne uwarunkowania dotyczące eksploatacji tych urządzeń, które stanowiły istotne przesłanki do opracowania koncepcji programu informatycznego. W opracowaniu zaprezentowano koncepcję programu integrującego prace serwisowe z gospodarką magazynową i ewidencją oraz rachunkiem kosztów prac serwisowych. Kompleksowa integracja tych obszarów stwarza nowe możliwości w logistyce eksploatacji stacjonarnych urządzeń transportowych. Tak zaplanowane i realizowane oraz ewidencjonowane prace obsługowe, wsparte zintegrowanym systemem zarządzania należy traktować jako nowoczesne narzędzie prowadzenia prac serwisowych, które stanowi konkurencję dla tradycyjnych operatorów prac serwisowych.

Słowa kluczowe: zarządzanie, metoda zarządzania, operacje logistyczne.
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Frąś, Józef, and Paweł Romanow. "Integrated logistics management system for operation of machinery and equipment." Logforum 10.3 (2014): 3.
APA Józef Frąś, Paweł Romanow (2014). Integrated logistics management system for operation of machinery and equipment. Logforum 10 (3), 3.
ISO 690 FRĄŚ, Józef, ROMANOW, Paweł. Integrated logistics management system for operation of machinery and equipment. Logforum, 2014, 10.3: 3.