LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2014. 10(3), artykuł 1, 235-245;

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W OPRARCIU O WSKAũNIKI LOGISTYCZNE I STATYSTYCZNE

Marcin Hajdul, Karolina Kolińska

Institute of Logistics and Warehousing, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Artykuł prezentuje modelową koncepcję wspierającą zarządzanie łańcuchem dostaw w oparciu o zidentyfikowane korelacje pomiędzy wskaźnikami opisującymi procesy logistyczne oraz procesy makroekonomiczne w regionie, w którym dana firma działa. Artykuł prezentuje przykładowy zestaw wskaźników logistycznych na poszczególnych poziomach zarządzania oraz zestaw wskaźników statystycznych w podziale na poziom makroekonomiczny i mikroekonomiczny, które mogą zostać wykorzystane w usprawnieniu zarządzania łańcuchem dostaw. Dodatkowo przedstawione zostały współczynniki korelacji służące do oceny powiązań pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami.

Metody: W celu przedstawienia relacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami zastosowane zostały elementy statystyki tj. współczynniki korelacji Rho Spearmana i tau-b Kendalla.

Wyniki: W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano zestaw wskaźników logistycznych jak i statystycznych, które mogą być wykorzystane podczas podejmowania decyzji w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Uzyskano również stopień powiązań poszczególnych wskaźników pomiędzy sobą wyznaczając wartości wskaźników korelacji.

Wnioski:  Racjonalne zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga nie tylko odpowiedniego doboru wskaźników zarówno logistycznych jak i statystycznych wspomagających podejmowania decyzji. Istotnym elementem jest również zidentyfikowanie korelacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami, aby w poprawny sposób wyciągać wnioski z raportów i podejmować działania naprawcze.

Słowa kluczowe: wskaźniki logistyczne, wskaźniki statystyczne, współczynnik korelacji Rho Spearmana i tau-b Kendalla
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hajdul, Marcin, and Karolina Kolińska. "Supply chain management based on logistic and statical indicators." Logforum 10.3 (2014): 1.
APA Marcin Hajdul, Karolina Kolińska (2014). Supply chain management based on logistic and statical indicators. Logforum 10 (3), 1.
ISO 690 HAJDUL, Marcin, KOLIńSKA, Karolina. Supply chain management based on logistic and statical indicators. Logforum, 2014, 10.3: 1.