Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2014, Artykuł 8

Satya Parkash Kaushik, Veerender Kumar Kaushik

UPROSZCZONA METODA OCENY ZARZĄDZANIU DOSTAWCAMI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Streszczenie:

Wstęp: Zarządzanie oceną dostawców jest obszarem o istotnym znaczeniu dla małych I średnich przedsiębiorstw. Jak tego typu przedsiębiorstwa mogą uzyskać lepszą pozycję rynkową poprzez poprawę systemu oceny dostawców? Kluczową sprawą jest zbudowanie systemu oceny wartości dodanej wniesionej przez dostawców opartego na grupie wskaźników. Taki system audytowania może pomóc małych i średnim przedsiębiorstwom obniżyć poziom ryzyka oraz obniżyć koszty wynikające ze złej jakości. Dlatego też dobrej jakości program oceny dostawców jest istotnym narzędziem zarządzania dla przedsiębiorstwa.

Metody: Aby sprostać wymaganiom stawianym programom efektywnej oceny dostawców, w pracy zaproponowano ogólne zasady takiego programu opartego na silnej i jednocześnie wszechstronnej analizie wariancji (ANOVA). Zaprezentowano definicję procesu, standaryzację, przegląd współczesnej literatury oraz praktyczne zastosowanie na przykładzie przedsiębiorstwa Sports Goods Industry z Indii.

Wyniki i wnioski: Zaletą proponowanej metody jest uwzględnienie różnorodności działa przedsiębiorstwa oraz jednocześnie efektywnej identyfikacji różnic pomiędzy dostawcami. Dzięki stosowaniu tej metody możliwe jest podniesie jakość pracy przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: audit dostawcy, analiza wariancji (ANOVA), łańcuch dostaw, zarządzanie dostawcami, małe i średnie przedsiębiorstwa

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 8 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kaushik, Satya Parkash, and Veerender Kumar Kaushik. "A simplified, result oriented supplier performance management system testing framework for SME." Logforum 10.2 (2014): 8.
APA Satya Parkash Kaushik1, Veerender Kumar Kaushik2 (2014). A simplified, result oriented supplier performance management system testing framework for SME. Logforum 10 (2), 8.
ISO 690 KAUSHIK, Satya Parkash, KAUSHIK, Veerender Kumar. A simplified, result oriented supplier performance management system testing framework for SME. Logforum, 2014, 10.2: 8.
EndNote BibTeX RefMan