LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial) Logforum. 2014. 10(2), artykuł 6, 175-183;

FRANCZYZA JAKO INSTRUMENT INTEGRACJI W SZKOLNICTWIE WYŬSZYM

Halina Szulce, Ryszard Świekatowski

Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Coraz częściej sektor usług edukacyjnych jest postrzegany jako potencjał zmian w systemie szkolnictwa wyższego. Problemy tego obszaru stają się bardziej wyraziste wraz ze wzrostem jego konkurencyjności, które jest następstwem zmian demograficznych i niedostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. W tej sytuacji coraz wyraźniejsza i w pełni uzasadniona jest tendencja do koncentracji, szczególnie w sferze uczelni niepublicznych. Mechanizmem najbardziej predestynowanym do tego typu działań w sferze usług edukacyjnych wydaje się być franczyza. W artykule zaprezentowano istotę i możliwości zastosowania franczyzy w omawianym obszarze. Opisano proces budowy systemu franczyzowego, czynniki decydujące o jego wyborze oraz mechanizm jego zastosowania w edukacji.

Metody: Artykuł oparty o analizę źródeł literaturowych wskazuje na możliwość wykorzystania potencjału franczyzowego w zarządzaniu szkołą wyższą. Zagadnienie to próbowano ująć w kontekście zarówno franczyzodawców, jak i franczyzobiorców oraz możliwych efektów rynkowych i ekonomicznych.

Wyniki i wnioski: Artykuł jest studium literaturowym wykorzystującym doświadczenia zastosowania franczyzy w różnych obszarach działań usługowych. Wskazano na celowość i możliwości jej zastosowania w obszarze szkolnictwa wyższego. Brak wyników badań w tej sferze nie pozwala sprecyzować systemu i zakresu jego wdrożenia. Wskazuje to na konieczność przeprowadzenia badań i przygotowania raportu ukazującego istniejące fakty oraz możliwości zastosowania działań franczyzowych w tym obszarze.

Słowa kluczowe: zarządzanie, sektor usług, edukacja, szkolnictwo wyższe, systemy franczyzowe, franczyza, franczyzodawcy, franczyzobiorcy
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Szulce, Halina, and Ryszard Świekatowski. "Franchising as an instrument of integration in higher education." Logforum 10.2 (2014): 6.
APA Halina Szulce, Ryszard Świekatowski (2014). Franchising as an instrument of integration in higher education. Logforum 10 (2), 6.
ISO 690 SZULCE, Halina, ŚWIEKATOWSKI, Ryszard. Franchising as an instrument of integration in higher education. Logforum, 2014, 10.2: 6.