LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2014, Artykuł 5

Mariusz Grajek, Paweł Zmuda-Trzebiatowski

Poznan University of Technology, Poznan, Poland

HEURYSTYCZNE PODEJŚCIE DO PROBLEMU DZIENNEGO HARMONOGRAMOWANIA DOSTAW. STUDIUM PRZYPADKU: HARMONOGRAMOWANIE DOSTAW WYROBÓW ALKOHO-LOWYCH W RAMACH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ WYMIANY HANDLOWEJ

Streszczenie:

Wstęp: Harmonogramowanie dostaw odgrywa znaczącą rolę w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku Unii Europejskiej, w tym tych zajmujących się produkcją i obrotem wyrobami alkoholowymi. Specyfika tejże działalności wymaga uwzględnienia przepisów prawnych, które warunkują szereg wytycznych i ograniczeń w magazynowaniu i przewozach tego rodzaju produktów pomiędzy krajami UE. Jednocześnie problematyka ta jest stosunkowo słabo rozpoznana w literaturze.

Metody: Autorzy zaproponowali heurystyczny algorytm rozwiązywania problemu harmonogramowania tego rodzaju dostaw. W oparciu o dane wejściowe zawierające zapotrzebowanie w dłuższym horyzoncie czasowym oraz przy uwzględnieniu ograniczeń, zaprezentowana procedura pozwala na ustalenie harmonogramu dostaw od jednego lub wielu dostawców do jednego odbiorcy z dokładnością do jednego dnia. Algorytm uwzględnia interesy odbiorcy, dostawców oraz przewoźnika poprzez uwzględnienie ich ograniczeń oraz zastosowanie trzech kryteriów w procesie harmonogramowania, tj.: minimalizacji zapasu w drodze, a także minimalizacji rozrzutu liczby załadunków w magazynach odbiorcy i dostawców.

Wyniki: Zaproponowany algorytm zaimplementowano w arkuszu kalkulacyjnym z dodatkiem solver. Zaaplikowano go do rozwiązania rzeczywistego problemu w jednej z firm importujących wyroby alkoholowe, w której stosowano dotychczas metodę manualnego wypełniania tablic DRP. Rezultaty wskazały na poprawność działania algorytmu i jego wysoką efektywność względem dotychczas stosowanej metody.

Wnioski: Rezultaty wskazały na potrzebę dalszych badań w zakresie wyboru kolejności harmonogramowania dostaw od poszczególnych dostawców, a także na możliwość zastosowania narzędzi wielokryterialnej analizy lub optymalizacji do rozwiązywania tego rodzaju problemów.

Słowa kluczowe: harmonogramowanie dostaw, węwnątrzwspólnotowa wymiana handlowa, import wyrobów alkoholowych, podejście heurystyczne, implementacja w arkuszu kalkulacyjnym, optymalizacja

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 5 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Grajek, Mariusz, and Paweł Zmuda-Trzebiatowski. "A heuristic approach to the daily delivery scheduling problem. Case study: alcohol products delivery scheduling within intra-community trade legislation." Logforum 10.2 (2014): 5.
APA Mariusz Grajek, Paweł Zmuda-Trzebiatowski (2014). A heuristic approach to the daily delivery scheduling problem. Case study: alcohol products delivery scheduling within intra-community trade legislation. Logforum 10 (2), 5.
ISO 690 GRAJEK, Mariusz, ZMUDA-TRZEBIATOWSKI, Paweł. A heuristic approach to the daily delivery scheduling problem. Case study: alcohol products delivery scheduling within intra-community trade legislation. Logforum, 2014, 10.2: 5.
EndNote BibTeX RefMan