Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2014, Artykuł 4

Wiktor Żuchowski

ALTERNATYWNE POłąCZENIE TRANSPORTU KONTENERãW POMIęDZY TERYTORIUM POLSKI ORAZ KRAJAMI DALEKIEGO / ŚRODKOWEGO WSCHODU

Streszczenie:

Wstęp: Nowa dostępna na polskim rynku cykliczna usługa, związana z kolejowym połączeniem portu w Koprze z terminalem na Śląsku, umożliwia dostarczenie kontenerów z pominięciem polskich i niemieckich portów. Wobec otwarcia bezpośredniego połączenia z Morzem Adriatyckim powstaje dylemat, wymagający identyfikacji zrównoważonego w sensie ekonomicznym i ekologicznym kierunku transportu kontenerów na tereny Polski. Klucz
do tego problemu to rozwiązanie równania z kilkoma niewiadomymi, do których należy zaliczyć koszt i czas transportu, procedury operatorów frachtów morskich, ograniczenia infrastrukt ury, a także interesy lokalnych i regionalnych społeczności. W ramach realizacji projektu Empiric przeprowadzona została analiza wpływu kolejowego połączenie Koper - Sławków, której założenia i wyniki zostały opisane poniżej. 

Metody:  Na podstawie doświadczenie operatora połączenia Koper-Sławków oraz analizy dystansów, kosztów, czasu trwania frachtów i transportu kolejowego kontenerów, powstało badanie, mająca na celu oszacowanie obszaru wpływu poszczególnych portów, zlokalizowanych u wybrzeży czterech mórz, otaczających obszar środkowej Europy: Adriatyckiego, Bałtyckiego, Czarnego i Północnego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Koper. Do badań wykorzystane zostały ogólnodostępne informacje, kalkulatory oraz upowszechniony plany inwestycyjne.

Wyniki: Analiza czynników możliwych do kalkulowania, zwłaszcza kosztu transportu kontenerów, przy przyjętych założeniach, pozwoliła oszacować teoretyczny obszar wpływu Portu Koper, który obejmuje znaczną część naszego kraju, na południe od linii Szczecin- Brześć. Poza aspektem kosztowym obszar oddziaływania został poszerzony w związku
z różnicą rozstawu torów wzdłuż wschodniej granicy Polski. Także aspekty ekologiczne wskazują na południowy kierunek transportu kontenerów, jako korzystniejszy dla środowiska naturalnego.

Jako czynniki ograniczające rozwój połączenia należy wskazać politykę finansową operatorów frachtu morskiego
oraz ograniczenia infrastruktury portów północnego Adriatyku.

Wnioski: Na podstawie wyników badań należy stwierdzić, że "południowe" połączenie terenu Polski z Dalekim Wschodem w przypadku transportu kontenerów jest rozwiązaniem opłacalnym i korzystnym, z zastrzeżeniem interesów społeczności związanych z polskimi portami bałtyckimi. Jest tylko kwestią czasu, związanego z planowanymi terminami modernizacji portów adriatyckich, żeby południowy kierunek transportu stał się kierunkiem z powodzeniem konkurującym z "tradycyjnymi" kierunkami. Istotnym czynnikiem będzie zmiana stanowiska (i cenników) operatorów frachtów morskich.

 
Słowa kluczowe: ransport kontenerów

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 4 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Żuchowski, Wiktor. "Alternative connection between territory of Poland and Far / Middle East countries for containers transport." Logforum 10.2 (2014): 4.
APA Wiktor Żuchowski (2014). Alternative connection between territory of Poland and Far / Middle East countries for containers transport. Logforum 10 (2), 4.
ISO 690 ūUCHOWSKI, Wiktor. Alternative connection between territory of Poland and Far / Middle East countries for containers transport. Logforum, 2014, 10.2: 4.
EndNote BibTeX RefMan