Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2014, Artykuł 3

Marcin Foltyński

BARIERY OGRANICZAJąCE ROZWãJ TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE Z PERSPEKTYWY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ śRODOWISKA BIZNESOWEGO

Streszczenie:

Wstęp: Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja barier wpływających na niskie wykorzystanie transportu intermodalnego w Polsce, a także wskazanie obecnie podejmowanych na gruncie administracji publicznej oraz przedsiębiorstw działań mających na celu zmianę niekorzystnej sytuacji, np. powstanie Rady ds. transportu intermodalnego działającej przy Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, planowane utworzenie Polskiego Klastra Transportu Intermodalnego.

Metody: Prezentowany artykuł koncentruje się na eksperckiej analizie barier ograniczających rozwój przewozów intermodalnych w Polsce. Autor przedstawił wyniki wybranych projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, których był realizatorem, inicjatyw podejmowanych na poziomie Unii Europejskiej oraz administracji rządowej w Polsce. 

Wnioski: Przedstawione w niniejszym artykule bariery ograniczające rozwój przewozów intermodalnych w Polsce oraz wskazane działania mające na celu odwrócenie tej niekorzystnej sytuacji, pokazują jak można podołać wyzwaniom związanym ze stale rosnącym wolumenem transportu towarowego w Polsce w sposób ekonomicznie opłacalny oraz odpowiedzialny wobec środowiska, klimatu i człowieka.

Słowa kluczowe: transport intermodalny, bariery w transporcie intermodalnym, projekt FLAVIA, projekt EMPIRIC

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 3 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Foltyński, Marcin. "Barriers limiting the development of intermodal transport in Poland - the perspective of businesses and public administration." Logforum 10.2 (2014): 3.
APA Marcin Foltyński (2014). Barriers limiting the development of intermodal transport in Poland - the perspective of businesses and public administration. Logforum 10 (2), 3.
ISO 690 FOLTYńSKI, Marcin. Barriers limiting the development of intermodal transport in Poland - the perspective of businesses and public administration. Logforum, 2014, 10.2: 3.
EndNote BibTeX RefMan