Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2014, Artykuł 1

Sylwia Konecka, Marek Matulewski

ZACHOWANIA KONKURENCYJNE W SIECIACH DOSTAW

Streszczenie:

Wstęp: W artykule dokonano oceny konkurencyjności i zachowań podmiotów w sieciach dostaw na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych i empirycznych.

Metody: Postawiono hipotezę badawczą: w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami w układzie dostawca-odbiorca występuje zarówno partnerstwo, jak i dominacja. W celu zweryfikowania hipotezy w 2012 roku przeprowadzono badania ankietowe, które objęły 116 przedsiębiorstw (firmy produkcyjne - 29%, usługowe - 28% oraz firmy handlowe). Badanie przeprowadzono w 54 firmach dużych, 26 średnich i 36 małych. Zidentyfikowano i przeanalizowano zachowania konkurencyjne w sieciach dostaw. Ponadto celem tych badań było wykazanie i rozpoznanie ewentualnych zależności między zachowaniami konkurencyjnymi a zachowaniami występującymi w strategiach sieci dostaw.

Wyniki i wnioski: Analiza ankiet wykazała tendencję zmierzającą do zachowywania równowagi między liderem a podmiotami zależnymi w sieci. Znajduje to uzasadnienie praktyczne, gdyż istnieje konieczność utrzymania konkurencyjność sieci dostaw przy jednoczesnym uniknięciu jej załamania, które mogłoby nastąpić w wyniku wyeliminowania podmiotów zależnych.

Słowa kluczowe: zachowania konkurencyjne, konkurencyjność, sieci dostaw, strategie sieci dostaw, siła przetargowa, lider

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 1 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Konecka, Sylwia, and Marek Matulewski. "Competitive behaviour in supply chains." Logforum 10.2 (2014): 1.
APA Sylwia Konecka, Marek Matulewski (2014). Competitive behaviour in supply chains. Logforum 10 (2), 1.
ISO 690 KONECKA, Sylwia, MATULEWSKI, Marek. Competitive behaviour in supply chains. Logforum, 2014, 10.2: 1.
EndNote BibTeX RefMan