LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial) Logforum. 2014. 10(1), artykuł 8, 73-85;

MODEL ODNAWIANIA ZAPASãW W PRZEGLąDZIE OKRESOWYM UWZGLęDNIAJąCY WYSTęPOWANIE BRAKãW

Stanisław Krzyżaniak

Institute of Logistics and Warehousing, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Zarządzanie zapasami w warunkach losowych zmian popytu jest wciąż - mimo rozwoju alternatywnych koncepcji zarządzania przepływem dóbr - ważnym zagadnieniem zarówno z punktu widzenia kosztów utrzymania i uzupełniania zapasów, jak i poziomu obsługi mierzonego poziomem dostępności zapasu. Istnieje szereg systemów uzupełniania zapasu w takich warunkach, przy czym stanowią one najczęściej rozwinięcie dwóch podstawowych: systemu opartego na punkcie ponownego zamówienia oraz opartego na przeglądzie okresowym. Artykuł odnosi się do drugiego z nich. Liczne badania wskazują konieczność udoskonalania klasycznych modeli opisujących ten system. Wynika to przede wszystkim z potrzeby lepszego dopasowania modelu do warunków rzeczywistych. To pozwala na poprawny dobór parametrów sterujących przyjętym systemem odnawiania zapasu i - tym samym - osiągania oczekiwanych efektów ekonomicznych.

Metody: Przedmiotem prezentowanych badań było stworzenie modelu systemu przeglądu okresowego odzwierciedlającego obserwowane w trakcie badań symulacyjnych zależności pomiędzy wielkością występujących braków w zapasie i stopnia uwzględnienia tzw. popytu odłożonego, a poziomem obsługi przyjętym jako prawdopodobieństwo obsłużenia popytu w cyklu przeglądu i uzupełnienia zapasu. Przyjęto następującą metodę budowy i weryfikacji modelu: symulacja numeryczna odnawiania zapasu - szczegółowa analiza wyników symulacji - budowa modelu uwzględniającego prawidłowości zaobserwowane podczas symulacji - określenie zasad rozwiązania układu zależności tworzących model - weryfikacja wyników uzyskiwanych na podstawie modelu z wynikami symulacji.

Wyniki: Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń opartych na klasycznych formułach i przy wykorzystaniu opracowanego modelu, opisujących zależności pomiędzy poziomem obsługi a parametrami sterującymi odnawianiem zapasu w omawianym systemie. Porównano je z wynikami symulacji traktowanych jako referencyjne. Wyznaczono błędy względne obliczeń opartych na formułach i modelu. Stwierdzono znacząco lepsze dopasowanie wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu modelu.

Wnioski: Przedstawiony w artykule model powinien stanowić punkt wyjścia do dalszych prac mających na celu uwzględnienie innych zjawisk obserwowanych w trakcie symulacji odnawiania zapasu. Pozwoli to na bardziej dokładne wyznaczanie parametrów sterujących badanego systemu, ale także na wykorzystanie wyników prac do budowy podobnych modeli dla innych, stosowanych w praktyce, systemów odnawiania zapasów.

Słowa kluczowe: zarządzanie zapasami, przegląd okresowy, braki w zapasie, modelowanie, symulacja
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Krzyżaniak, Stanisław. "Model of inventory replenishment in periodic review accounting for the occurrence of shortages." Logforum 10.1 (2014): 8.
APA Stanisław Krzyżaniak (2014). Model of inventory replenishment in periodic review accounting for the occurrence of shortages. Logforum 10 (1), 8.
ISO 690 KRZYŬANIAK, Stanisław. Model of inventory replenishment in periodic review accounting for the occurrence of shortages. Logforum, 2014, 10.1: 8.