Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2014, Artykuł 3

Mirosław Antonowicz

INOWACJE LOGISTYCZNE W TRANSPORCIE

Streszczenie:

Wstęp: Artykuł dotyczy problematyki innowacji logistycznych w transporcie. Przedstawiono w nim podstawy zagadnienia innowacji logistycznych w transporcie wraz z przykładami konkretnych innowacji. Wskazano w nim na rolę potrzeb klienta w innowacjach transportowych. Do najistotniejszych postulatów mających wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw transportowych na podstawie doświadczeń i publikacji naukowych zaliczono czas transportu, bezpieczeństwo, niezawodność usług, kompleksowość oferty usługowej. W oparciu o analizę problematyki zaproponowano jako przydatną dla rozwoju transportu koncepcję ciągłych innowacji w oparciu o metodę Kazein i Lean. Management. Wskazano na potencjał klastrów, jako źródła innowacyjności logistycznej w transporcie.

Metody: Dla wyjaśnienia problematyki zastosowano analizę literaturową zagadnienia innowacyjności, ocenę rankingów innowacyjności oraz analizę przykładów nagrodzonych rozwiązań innowacyjnych w transporcie  w oparciu o metodę obserwacji własnej i ocenę wynikająca z uczestnictwa w wyborze rozwiązań innowacyjnych w transporcie. Rolę innowacji w praktyce działalności gospodarczej uzasadniono także w oparciu o analizę dokumentów o charakterze strategicznym np. Białej Księgi z 2011 r. oraz Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. przyjętej przez Rząd Polski w 2013 r.  

Cel: Celem artykułu było przedstawienie  roli i znaczenia  problematyki  innowacji logistycznych w  transporcie oraz wskazanie  praktycznych  przykładów logistycznych rozwiązań innowacyjnych w transporcie skutkujących wymiernymi efektami dla przedsiębiorstw je wdrażających. Na  podstawie przeprowadzonych obserwacji przykładów rozwiązań innowacyjnych i analiz rankingów innowacyjności przedstawianie wniosków w zakresie konkretnych rodzajów działań niezbędnych do poprawy  innowacyjności w transporcie.

Wnioski: Wynikające z analiz i obserwacji wnioski wskazują, iż innowacje logistyczne w polskim transporcie mają raczej charakter odtwórczy. Niezbędne jest wprowadzanie nowych metod i kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom. Klastry transportowe mogą stanowić instrument pobudzający rozwój innowacji w sektorze TSL.  Autor na podstawie przeprowadzonych obserwacji przykładów rozwiązań innowacyjnych i analiz rankingów innowacyjności przedstawiania wnioski w zakresie konkretnych rodzajów działań niezbędnych do poprawy innowacyjności w transporcie.

Słowa kluczowe: inowacje, tranport, inowacje w transporcie, Kaizen, klastry

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 3 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Antonowicz, Mirosław. "Logistic innovations in transport." Logforum 10.1 (2014): 3.
APA Mirosław Antonowicz (2014). Logistic innovations in transport. Logforum 10 (1), 3.
ISO 690 ANTONOWICZ, Mirosław. Logistic innovations in transport. Logforum, 2014, 10.1: 3.
EndNote BibTeX RefMan