LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2014, Artykuł 2

Małgorzata Lisińska-Kuśnierz1, Teresa Gajewska2

1Cracow University of Economics
2
Cracow University of Technology, Cracow, Poland

SATYSFAKCJA KLIENTA Z JAKOśCI NABYWANYCH USłUG LOGISTYCZNYCH

Streszczenie:

Wstęp: Usługi logistyczne oceniane są przede wszystkim poprzez pomiar satysfakcji klienta. Pomiar satysfakcji dostarcza informacji na temat działania organizacji i efektywnego zaspokojenia potrzeb klientów. Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie modelu oceny satysfakcji klienta z jakości świadczonych usług logistycznych. Podjęte badania dotyczyły oceny poziomu satysfakcji klienta z jakości usług oraz ważności dziesięciu cech usługi logistycznej wpływających na satysfakcję klienta w powyższym zakresie.

Metody: Badania przeprowadzono w oparciu o opracowany kwestionariusz ankiety badawczej skierowanej do nabywców usług logistycznych. Podmiotami badań były przedsiębiorstwa korzystające z usług w zakresie transportu chłodniczego. W celu określenia zależności pomiędzy poziomem satysfakcji klienta z jakości usługi, a cechami usługi logistycznej wpływającymi na tą satysfakcję wykorzystano korelację liniową Pearsona. Natomiast do zbudowania modelu oceny satysfakcji klienta z jakości świadczonych usług zastosowano moduł regresji wielorakiej oraz metodę krokową postępującą.

Wnioski: Zaproponowany model oceny satysfakcji klientów z jakości nabywanych usług logistycznych w zakresie transportu chłodniczego oraz wyznaczenie charakterystyki poziomów tej satysfakcji zostały pozytywnie zweryfikowane w wyniku przeprowadzonych następnie badań empirycznych.

Słowa kluczowe: jakość, satysfakcja klientów, usługi logistyczne, transport chłodniczy

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 2 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata, and Teresa Gajewska. "Customer satisfaction with the quality of the logistic services." Logforum 10.1 (2014): 2.
APA Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, Teresa Gajewska (2014). Customer satisfaction with the quality of the logistic services. Logforum 10 (1), 2.
ISO 690 LISIńSKA-KUśNIERZ, Małgorzata, GAJEWSKA, Teresa. Customer satisfaction with the quality of the logistic services. Logforum, 2014, 10.1: 2.
EndNote BibTeX RefMan