Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2014, Artykuł 1

Mirosław Chaberek

TEORETYCZNE, REGULACYJNE I PRAKTYCZNE IMPLIKACJE LOGISTYKI

Streszczenie:

Wstęp: Logistyka ma swój jednoznaczny wymiar praktyczny w budowaniu strategii gospodarczych, w kształtowaniu współczesnego porządku gospodarczego. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i racjonalności  systemów  wsparcia logistycznego, procesy ich planowania, projektowania budowy i funkcjonowania muszą  bezpośrednio czerpać ze źródeł wiedzy teoretycznej wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, jak również z dotychczasowego bogatego już doświadczenia. Uwarunkowania wynikające właśnie z tych trzech obszarów: wiedzy, praktyki i obowiązujących regulacji prawnych tworzą skomplikowany splot  implikacji, poznanie których jest warunkiem realizacji wszelkiej obsługi logistycznej w sposób racjonalny.

Metody: Główną płaszczyznę merytoryczną rozważań zawartych w artykule stanowi triada pojęć: teoria, praktyka, regulacja, odniesiona do zadań wsparcia logistycznego dowolnej organizacji, dowolnych, lecz celowo realizowanych procesów wytwórczych.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność uwzględniania w procesie  analizowania, projektowania i wdrażania systemów wsparcia logistycznego, na charakterystyczne dla logistyki implikacje pomiędzy teorią, praktyką i sferą regulacyjną. Brak świadomości co do odmienności niektórych  implikacji, lub ich ignorowanie prowadzić musi do nieracjonalności zachowań.

Wyniki: Przedstawione, w sposób odmienny od powszechnie uznawanych,  implikacje pomiędzy teorią, regulacją i praktyką wsparcia logistycznego,  poszerzają wiedzę o logistyce, stanowiąc tym samym narzędzie racjonalizacji obsługi logistycznej wszelkich celowych aktywności.

Wnioski: Właściwa identyfikacja zadań i funkcji logistyki jest podstawą prawidłowego rozpoznania jej przedmiotu i zadań oraz poprawnej  identyfikacji implikacji zachodzących pomiędzy teorią, regulacją i praktyką. Wiedza ta jest niezbędna w procesie kreowania projektów obsługi logistycznej każdej aktywności tak biznesowej, jak i niebiznesowej.

Słowa kluczowe: model wsparcia logistycznego, implikacje pomiędzy teorią, regulacją i praktyką logistyczną, racjonalizacja działalności logistycznej

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 1 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Chaberek, Mirosław. "Theoretical, regulatory and practical implications of logistics." Logforum 10.1 (2014): 1.
APA Mirosław Chaberek (2014). Theoretical, regulatory and practical implications of logistics. Logforum 10 (1), 1.
ISO 690 CHABEREK, Mirosław. Theoretical, regulatory and practical implications of logistics. Logforum, 2014, 10.1: 1.
EndNote BibTeX RefMan