LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Procedura recenzowania artykułów naukowych

 1. Każdy artykuł jest oceniany przez redaktora naczelnego (redaktora tematycznego) i jeśli spełnia wymogi merytoryczne oraz jest zgodny z profilem czasopisma jest kierowany do recenzji.
 2. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której wywodzi się autor artykułu.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. W czasopiśmie stosowany jest model recenzji, w którym zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  Stosowane są następujące oceny i procedury:
  • A – praca bardzo dobra – przyjąć.
   Praca przyjmowana jest do druku bez odsyłania jej do autora. Autor otrzymuje informację o pozytywnej recenzji.
  • B – praca dobra – przyjąć po uwzględnieniu uwag recenzenta.
   Praca przesyłana jest autorowi w celu dokonania zmian sugerowanych przez recenzenta, a następnie poprawiony  egzemplarz pracy wraz z ustosunkowaniem się do uwag zawartych w recenzji zostaje ponownie przesłany przez autora do Redakcji. Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o akceptacji pracy do druku.
  • C – Do przyjęcia po gruntownej przeróbce.
   Praca przesyłana jest autorowi w celu dokonania gruntownych zmian sugerowanych przez recenzenta, a następnie poprawiony egzemplarz pracy wraz z ustosunkowaniem się do uwag zawartych w recenzji zostaje ponownie przesłany przez autora do Redakcji. Redakcja kieruje pracę do ponownej recenzji. Autor może zostać zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów recenzji poprawionej pracy.
  • D – Słaba – nie powinna być publikowana w Logforum.
   Praca nie zostaje zakwalifikowana do publikacji i nie może być ponownie przedłożona do publikacji w Logforum.
 6. Lista recenzentów współpracujących z Redakcją jest corocznie zamieszczana w ostatnim – czwartym numerze kwartalnika oraz na stronie internetowej po skierowaniu do druku wszystkich czterech numerów czasopisma.
 7. Przykładowy formularz recenzji w postaci pdf do pobrania - tutaj