LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

LogForum jest czasopismem naukowym, stanowiącym forum wymiany osiągnięć naukowych i wdrożeniowych w obszarze logistyki. Pismo to założone przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, uzyskało wsparcie wielu autorytetów.

Czasopismo jest indeksowane przez:  Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index, Scopus, DOAJ, Business Source Premier (ebsco), Academic Search Complete/Business Source Complete (ebsco) Ulrichs WEB, HINARI, J-Gate, Electronic Journals Library (EZB)BazEkon, Erih Plus, Socolar ( China), ROAD Directory of Open Access scholarly Resources, University of California Libraries, Swiss University Library Network (RERO), Arianta, Baztech, CEJSH, Harvard Libraries, Index Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine, Baidu, TRIS (Transportation Research Information Services), Cabell's  International.

Jesteśmy przekonani, że pismo stanie się miejscem publikacji wyników badań naukowych realizowanych w różnych ośrodkach naukowych związanych z szeroko pojętą problematyką logistyki. Powinno też stanowić narzędzie do nawiązywania ścisłych kontaktów pomiędzy nauką a praktyką.

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej (ISSN 1895-2038) oraz elektronicznej (ISSN 1734-459X) będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie są recenzowane anonimowo przez dwóch recenzentów.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką czasopisma do ścisłej współpracy - przysyłania swoich prac do publikacji (Informacje dla Autorów), a także uwag, które pomogą nam w jego doskonaleniu i uzyskaniu najwyższej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji po przez swoją stronę internetową. Wszystkie artykułu są udostępnianie na zasadach  licencji Creative Commons CC BY (Uznanie autorstwa) .

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki, za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Logforum” przysługuje 70 punktów.

 

Logo MNiSW

Czasopismo Logforum, w latach 2022-2024, uzyskało dotację w ramach umowy RCN/SN/0565/2021/1 ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu "Rozwój czasopism naukowych".

Strona internetowa czasopisma posiada wersję dla urządzeń mobilnych.