LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Układ pracy

Należy przygotować dwa dokumenty. Dokument zawierający główną część pracy (ze względu na anonimowe recenzje) nie powinien zawierać żadnych danych personalnych. Na żądanie redakcji należy udostępnić źródłowe pliki zawierające wykresy, grafiki, ryciny i zdjęcia.

Pierwszy dokument, część główna artykułu (cały w języku angielskim), linie numerowane

Drugi dokument, materiały uzupełniające:

Przykładowe prawidłowo sformatowane pliki:

Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac

 1. Materiały do publikacji w LogForum napisane w języku angielskim powinny być przygotowane zgodnie z zasadami procesu wydawniczego obowiązującego w redakcji Czasopisma.
 2. Linie manuskryptu powinny być numerowane
 3. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami 12-14 stron formatu A-4.
 4. Styl dokumentów - tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt., 1,5 odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 5. Tabele i rysunki - ich wielkość nie powinna przekraczać formatu B-5 (12,5 cm x 19,5 cm). Opisy tabel czcionką Times New Roman 9 pkt., wypełnienie tabel 8 pkt., pojedynczy odstęp, w miarę możliwości bez pionowych linii, rozszerzenie tabel - doc. lub rtf.
 6. Tytuły tabel a także podpisy rysunków i legendy muszą być podane w języku angielskim i polskim lub niemieckim,  a numery tabel i rysunków - cyframi arabskimi.
 7. Jednostki i pisownia - obowiązuje międzynarodowy układ SI.
 8. Piśmiennictwo - przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów - podajemy w nawiasie nazwisko i rok [Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski i in. 2001] lub ...zdaniem Kowalskiego [2000]...
  Należy zwrócić uwagę aby cytowane piśmiennictwo prezentowało aktualne rozprawy naukowe opublikowane w pismach o zasięgu międzynarodowym , a tylko wyjątkowo pozycje podręcznikowe.
  Nie powinno się stosować przypisów literaturowych przy ilustracjach, tabelach i pod paginą. Wszystkie dane dotyczące cytowanej literatury należy zamieścić w wykazie piśmiennictwa.
  Należy się upewnić, czy wszystkie odniesienia cytowane w tekście są obecne w spisie literatury i odwrotnie, czy wszystkie pozycje ze spisu literatury są cytowane w tekście artykułu.
  Wszystkie pozycje literatury powinny zawierać numer DOI (o ile została nadany).
  Prace oryginalne nie powinny zawierać więcej niż 30 pozycji literaturowych.
  Prace przeglądowe nie powinny zawierać więcej niż 60 pozycji literaturowych.
 9. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko autora (-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, numer tomu, zeszytu oraz numery stron (dodatkowo wszystkie tytyły nie-anglojęzyczne należy przetłumaczyć na język angielski) np.:

Yao J.,  Gu M., Optimization Analysis of Supply Chain Resource Allocation in Customized Online Shopping Service Mode, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, Article ID 519125, 11 pages, 2015. doi:10.1155/2015/519125

Craig R. C., Rogers D.S., 2008, A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38, 5, 360-387, DOI: 10.1108/09600030810882816

Yin R.K., 2003, "Introduction", in Robinson, S. (Ed.), Case Study Research Design and Methods, Sage Publications, Thousand Oaks, CA. 1-15.

Lee Y.Ch., Oh H.J., Koo Ch., Sarkis J., 2011, Logistics decision model for environmental aspect using the analytic network process., AMCIS Proceedings - All Submissions. Paper 331.
http://aisel.aisnet.org/amcis2011_submissions/331

Pande, P.S., Holpp L., 2001, What Is Six Sigma? McGraw-Hill Trade Logon Baltic project website. 2008. Available from Internet:<http://www.logonbaltic.info>.

Tripathy A.K., Singh A.K., 2004,  An efficient method of eliminating noisy information in web pages for data mining. Proceedings - The Fourth International Conference on Computer and Information Technology (CIT 2004) 978-985.

Krzyżaniak St., 2015. Model of the impact of parameters controlling replenishment in the  BS  (min-max) continuous review system on the actual inventory availibility.  
Logforum 11 (3), 283 - 294. DOI :   10.17270/J.LOG.2015.3.8

Koliński A., 2014, Problem pomiaru efektywności procesu produkcji w aspekcie zarządzania łańcuchem dostaw [The problem of efficiency measurement of production process in terms of supply chain management], Gospodarka Materiałowa i Logistyka 66 (6), 10-16.


Krafft M., 2007, Kundenbindung und Kundenwert [Customer loyalty and customer value], Physica-Verlag, Heidelberg.

Cyplik P.,  Hadaś L., 2015. Transformation of a production – Logistics system in the enterprises of broad  assortment offer and a varied customer service strategy. Premises- Methodology- Evaluation. Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw

 

Przykładowa praca: Kluczek, Aldona. "Assessing measures of energy efficiency improvement opportunities in the industry." Logforum 13.1 (2017): 3. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.1.3 (http://www.logforum.net/pdf/13_1_3_17.pdf)

 

Uwaga! W artykułach naukowych począwszy od 2017 roku stosowane są aktywne hiperłącza, umożliwiające znalezienie pozycji literaturowych zawierających numer DOI. Niestety większość wbudowanych w przeglądarki internetowe czytników pdf uniemożliwia ich użycie. Aby skorzystać z tej opcji należy otworzyć artykuły w programie Adobe Acrobat Reader.