LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

DLA AUTORÓW

Sposób przysyłania prac

 1. Autor przesyła do Redakcji tekst pracy (przyjmujemy prace tylko w języku angielskim!)  przez formularz elektroniczny, dostępny po zarejestrowaniu się w systemie, pod adresem: http://www.logforum.net/submit/login.html. W roku 2019  dopuszczalne jest przesłanie pracy w wersji elektronicznej na adres mailowy (secretary@logforum.net).
 2. Wszystkie prace są wysyłane do recenzji. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do Redakcji poprawiony egzemplarz pracy (wersję elektroniczną) w ciągu 30 dni.
  Brak zwrotu poprawionej pracy w ciągu 30 dni jest traktowane jako wycofanie pracy z dalszego postępowania redakcyjnego.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian, uzgodnionych z Autorem.
 4. Autor publikowanej pracy jest zobowiązany przenieść swoje prawa autorskie na wydawcę i złożyć oświadczenie (do pobrania poniżej), że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie oraz złożyć oświadczenie o wkładzie autorów w powstanie publikacji.
  Declaration Oświadczenie - prawa autorskie
  Declaration Oświadczenie - udział autorów

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie materiałów:

Kamila Janiszewska
Wyższa Szkoła Logistyki
tel.: +48 61 850 47 69
e-mail: secretary@logforum.net

Układ pracy

Należy przygotować dwa dokumenty. Dokument zawierający główną część pracy (ze względu na anonimowe recenzje) nie powinien zawierać żadnych danych personalnych. Na żądanie redakcji należy udostępnić źródłowe pliki zawierające wykresy, grafiki, ryciny i zdjęcia.

Pierwszy dokument, część główna artykułu (cały w języku angielskim), linie numerowane

 • Tytuł artykułu
 • Strukturyzowane streszczenie pracy
  Pisząc streszczenie należy pamiętać, że często jest ono publikowane samodzielnie, bez całego tekstu pracy (np. w systemach indeksujących). Dla prac przeglądowych jest dopuszczalne klasyczny abstrakt.
  Streszczenie powinno zawierać 200-250 wyrazów i posiadać określoną strukturę (przykładowe streszczenie):
  • Wstęp (dlaczego rozpoczęto badania, jaki jest to rodzaj badań, jaki jest główny cel prezentowanego artykułu)
  • materiał i metody
  • wyniki (główna część artykułu)
  • wnioski (wraz z wnioskami końcowymi: jakie jest znaczenie wyników i jaki ma to wpływ na kierunki przyszłych badań).
 • Słowa kluczowe-należy podać 4-6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu.
 • Tekst główny pracy, który powinien obejmować: wstęp z celem pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo.

Drugi dokument, materiały uzupełniające:

 • Imię i nazwisko autora (-ów).
 • afiliacje wszystkich autorów (w języku angielskim)
 • identyfikatory ORCID wszystkich autorów (jeśli istnieją)
 • adresy pocztowe wszystkich autorów  (wraz z adresami email)
 • Źródła finansowania badań (w języku angielskim)
 • Ewentualne podziękowania (w języku angielskim)
 • W języku polskim: Tytuł, strukturyzowane streszczenie (zawierające wstęp, opis metod i badany materiał, cel pracy i wnioski) i słowa kluczowe

Przykładowe prawidłowo sformatowane pliki:

Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac

 1. Materiały do publikacji w LogForum napisane w języku angielskim powinny być przygotowane zgodnie z zasadami procesu wydawniczego obowiązującego w redakcji Czasopisma.
 2. Linie manuskryptu powinny być numerowane
 3. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami 12-14 stron formatu A-4.
 4. Styl dokumentów - tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt., 1,5 odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 5. Tabele i rysunki - ich wielkość nie powinna przekraczać formatu B-5 (12,5 cm x 19,5 cm). Opisy tabel czcionką Times New Roman 9 pkt., wypełnienie tabel 8 pkt., pojedynczy odstęp, w miarę możliwości bez pionowych linii, rozszerzenie tabel - doc. lub rtf.
 6. Tytuły tabel a także podpisy rysunków i legendy muszą być podane w języku angielskim i polskim lub niemieckim,  a numery tabel i rysunków - cyframi arabskimi.
 7. Jednostki i pisownia - obowiązuje międzynarodowy układ SI.
 8. Piśmiennictwo - przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów - podajemy w nawiasie nazwisko i rok [Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski i in. 2001] lub ...zdaniem Kowalskiego [2000]...
  Należy zwrócić uwagę aby cytowane piśmiennictwo prezentowało aktualne rozprawy naukowe opublikowane w pismach o zasięgu międzynarodowym , a tylko wyjątkowo pozycje podręcznikowe.
  Nie powinno się stosować przypisów literaturowych przy ilustracjach, tabelach i pod paginą. Wszystkie dane dotyczące cytowanej literatury należy zamieścić w wykazie piśmiennictwa.
  Należy się upewnić, czy wszystkie odniesienia cytowane w tekście są obecne w spisie literatury i odwrotnie, czy wszystkie pozycje ze spisu literatury są cytowane w tekście artykułu.
  Wszystkie pozycje literatury powinny zawierać numer DOI (o ile została nadany).
  Prace oryginalne nie powinny zawierać więcej niż 30 pozycji literaturowych.
  Prace przeglądowe nie powinny zawierać więcej niż 60 pozycji literaturowych.
 9. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko autora (-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, numer tomu, zeszytu oraz numery stron (dodatkowo wszystkie tytyły nie-anglojęzyczne należy przetłumaczyć na język angielski) np.:

Yao J.,  Gu M., Optimization Analysis of Supply Chain Resource Allocation in Customized Online Shopping Service Mode, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2015, Article ID 519125, 11 pages, 2015. doi:10.1155/2015/519125

Craig R. C., Rogers D.S., 2008, A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38, 5, 360-387, DOI: 10.1108/09600030810882816

Yin R.K., 2003, "Introduction", in Robinson, S. (Ed.), Case Study Research Design and Methods, Sage Publications, Thousand Oaks, CA. 1-15.

Lee Y.Ch., Oh H.J., Koo Ch., Sarkis J., 2011, Logistics decision model for environmental aspect using the analytic network process., AMCIS Proceedings - All Submissions. Paper 331.
http://aisel.aisnet.org/amcis2011_submissions/331

Pande, P.S., Holpp L., 2001, What Is Six Sigma? McGraw-Hill Trade Logon Baltic project website. 2008. Available from Internet:<http://www.logonbaltic.info>.

Tripathy A.K., Singh A.K., 2004,  An efficient method of eliminating noisy information in web pages for data mining. Proceedings - The Fourth International Conference on Computer and Information Technology (CIT 2004) 978-985.

Krzyżaniak St., 2015. Model of the impact of parameters controlling replenishment in the  BS  (min-max) continuous review system on the actual inventory availibility.  
Logforum 11 (3), 283 - 294. DOI :   10.17270/J.LOG.2015.3.8

Koliński A., 2014, Problem pomiaru efektywności procesu produkcji w aspekcie zarządzania łańcuchem dostaw [The problem of efficiency measurement of production process in terms of supply chain management], Gospodarka Materiałowa i Logistyka 66 (6), 10-16.


Krafft M., 2007, Kundenbindung und Kundenwert [Customer loyalty and customer value], Physica-Verlag, Heidelberg.

Cyplik P.,  Hadaś L., 2015. Transformation of a production – Logistics system in the enterprises of broad  assortment offer and a varied customer service strategy. Premises- Methodology- Evaluation. Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw

 

Przykładowa praca: Kluczek, Aldona. "Assessing measures of energy efficiency improvement opportunities in the industry." Logforum 13.1 (2017): 3. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.1.3 (http://www.logforum.net/pdf/13_1_3_17.pdf)

 

Uwaga! W artykułach naukowych począwszy od 2017 roku stosowane są aktywne hiperłącza, umożliwiające znalezienie pozycji literaturowych zawierających numer DOI. Niestety większość wbudowanych w przeglądarki internetowe czytników pdf uniemożliwia ich użycie. Aby skorzystać z tej opcji należy otworzyć artykuły w programie Adobe Acrobat Reader.

 

Procedura recenzowania artykułów naukowych

 1. Każdy artykuł jest oceniany przez redaktora naczelnego (redaktora tematycznego) i jeśli spełnia wymogi merytoryczne oraz jest zgodny z profilem czasopisma jest kierowany do recenzji.
 2. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której wywodzi się autor artykułu.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. W czasopiśmie stosowany jest model recenzji, w którym zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  Stosowane są następujące oceny i procedury:
  • A – praca bardzo dobra – przyjąć.
   Praca przyjmowana jest do druku bez odsyłania jej do autora. Autor otrzymuje informację o pozytywnej recenzji.
  • B – praca dobra – przyjąć po uwzględnieniu uwag recenzenta.
   Praca przesyłana jest autorowi w celu dokonania zmian sugerowanych przez recenzenta, a następnie poprawiony  egzemplarz pracy wraz z ustosunkowaniem się do uwag zawartych w recenzji zostaje ponownie przesłany przez autora do Redakcji. Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o akceptacji pracy do druku.
  • C – Do przyjęcia po gruntownej przeróbce.
   Praca przesyłana jest autorowi w celu dokonania gruntownych zmian sugerowanych przez recenzenta, a następnie poprawiony egzemplarz pracy wraz z ustosunkowaniem się do uwag zawartych w recenzji zostaje ponownie przesłany przez autora do Redakcji. Redakcja kieruje pracę do ponownej recenzji. Autor może zostać zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów recenzji poprawionej pracy.
  • D – Słaba – nie powinna być publikowana w Logforum.
   Praca nie zostaje zakwalifikowana do publikacji i nie może być ponownie przedłożona do publikacji w Logforum.
 6. Lista recenzentów współpracujących z Redakcją jest corocznie zamieszczana w ostatnim – czwartym numerze kwartalnika oraz na stronie internetowej po skierowaniu do druku wszystkich czterech numerów czasopisma.
 7. Przykładowy formularz recenzji w postaci pdf do pobrania - tutaj

Wskazówki dla recenzentów

W recenzji pracy badawczej oczekujemy jej oceny zarówno od strony merytorycznej jak i formalnej.

W ocenie merytorycznej uprzejmie prosimy o wyczerpujące i jednoznaczne odpowiedzi na następujące pytania oraz o propozycji ewentualnych zmian, skreśleń i/lub uzupełnień:

 • czy tytuł odpowiada treści pracy, a treść dyscyplinarnie opisanej w zakresie i celu pisma (Scope and aims),
 • czy streszczenie poprawnie, tj. wyczerpująco a zarazem krótko, prezentuje najważniejsze wyniki pracy i (przede wszystkim) oparte na nich wnioski,
 • czy wstęp właściwie prezentuje problematykę i cel badań,
 • czy zastosowano właściwe metody a materiał badawczy jest wystarczający,
 • czy wyniki zostały prawidłowo opisane, opracowane, właściwie zinterpretowane i skomentowane, bez powtarzania danych zawartych w tabelach i wykresach,
 • czy dyskusja została przedstawiona poprawnie, na tle aktualnej wiedzy w danej dziedzinie, z wykorzystaniem właściwie dobranej literatury (możliwie najnowszej),
 • czy wnioski (lub podsumowanie dyskusji) mają charakter przede wszystkim uogólniający i postulujący, są poprawnie sformułowane na podstawie uzyskanych wyników, a nie stanowią jedynie ich powtórzenia,
 • czy i w jakim stopniu praca jest oryginalna i nowatorska, czy też stanowi wartościowy przyczynek lub komunikat naukowy.

W odniesieniu do prac przeglądowych prosimy przede wszystkim o opinię czy jest ona oparta na właściwych i aktualnych danych literaturowych i obejmuje dziedzinę ważną dla specyfiki pisma.

W ocenie formalnej uprzejmie prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

 • czy tabele, wykresy i rysunki są czytelne, czy dane w tabelach nie powtarzają wyników ilustrowanych wykresami,
 • czy praca nie budzi zastrzeżeń pod względem objętości, poprawności językowej, sposobu cytowania literatury, zastosowanych jednostek miar, itp.

W podsumowaniu uprzejmie prosimy o sformułowanie opinii czy praca nadaje się do publikacji w piśmie LogForum i jeśli tak, to:

 • bez zmian,
 • po wprowadzeniu niewielkich zmian, skreśleń i uzupełnień sugerowanych przez recenzenta w opinii oraz naniesionych w maszynopisie,
 • po wprowadzeniu poważnych zmian (prosimy o ich sformułowanie.

 

© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89