LogForum

>Scientific Journal of Logistics<

Język polski English Deutch sprache

Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index

Directory of Open Acces Journals

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

BazEkon

Academic Search Complete

EconBiz

LogForum jest czasopismem naukowym, stanowiącym forum wymiany osiągnięć naukowych i wdrożeniowych w obszarze logistyki. Pismo to założone przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, uzyskało wsparcie wielu autorytetów.

Czasopismo jest indeksowane przez:  Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index, DOAJ, Business Source Premier (ebsco), Academic Search Complete/Business Source Complete (ebsco) Ulrichs WEB, Primo Central Index, HINARI, J-Gate, Electronic Journals Library (EZB), Scirus, BazEkon, EconBiz , Erih Plus, Socolar ( China), ROAD Directory of Open Access scholarly Resources, University of California Libraries, Swiss University Library Network (RERO), Arianta, Baztech, CEJSH, Harvard Libraries, Index Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine, Baidu, TRIS (Transportation Research Information Services), Cabell's  International.

Jesteśmy przekonani, że pismo stanie się miejscem publikacji wyników badań naukowych realizowanych w różnych ośrodkach naukowych związanych z szeroko pojętą problematyką logistyki. Powinno też stanowić narzędzie do nawiązywania ścisłych kontaktów pomiędzy nauką a praktyką.

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej (ISSN 1895-2038) oraz elektronicznej (ISSN 1734-459X) będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie są recenzowane anonimowo przez dwóch recenzentów.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką czasopisma do ścisłej współpracy - przysyłania swoich prac do publikacji (Informacje dla Autorów), a także uwag, które pomogą nam w jego doskonaleniu i uzyskaniu najwyższej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji po przez swoją stronę internetową. Wszystkie artykułu są udostępnianie na zasadach  licencji Creative Commons CC BY-NC (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne) .

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 roku, za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Logforum” przysługuje 13 punktów.

 

Czasopismo Logforum, w roku 2018, uzyskało dotację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finasowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

 

 

© Wyższa Szkoła Logistyki, ul.E.Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. 061 850 47 81, fax. 061 850 47 89